Ebook: The True Cost of Downtime 2022 by SIEMENS

CLICK HERE TO DOWNLOAD

GIỚI THIỆU

Thời gian ngừng máy không kế hoạch đang gây tổn thất lớn cho các nhà sản xuất so với hai năm trước. Chi phí mỗi giờ ngừng máy đã tăng đáng kể, mặc dù số sự cố ít hơn, nhưng tổng chi phí ngừng máy đang tăng mạnh cho các nhà sản xuất.

 

Đó là những kết quả chính của báo cáo này – cuộc điều tra thứ hai về chi phí thực tế của thời gian ngừng máy trong ngành sản xuất, bao gồm giai đoạn 2021-2022 và cập nhật kết quả từ giai đoạn 2019-2020.

 

Báo cáo mới cho thấy thời gian ngừng máy không kế hoạch hiện nay gây lỗ cho 500 công ty Fortune Global 500 đến 11% tổng doanh thu hàng năm của họ, gần 1,5 nghìn tỷ đô la. Con số này tăng từ 864 tỷ đô la (8% tổng doanh thu) hai năm trước.

 

Trong số các công ty Fortune Global 500, chi phí hàng năm cho thời gian ngừng máy hiện đạt 129 triệu đô la mỗi cơ sở, tăng 65% so với khảo sát trước đó vào giai đoạn 2019-2020. Phân tích theo ngành, chi phí mỗi giờ ngừng máy dao động từ trung bình 39.000 đô la cho nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng nhanh đến hơn 2 triệu đô la mỗi giờ trong ngành ô tô.

 

Vì vậy, các công ty cần giảm thiểu thời gian ngừng máy không kế hoạch. Tuy nhiên, họ cũng muốn tránh chi phí lớn của việc bảo trì quá mức – đóng dây chuyền không cần thiết và sở hữu lượng lớn linh kiện đắt tiền và có thể không cần thiết. Bảo trì dự đoán là chiến lược được các công ty áp dụng – một giải pháp đã được chứng minh giảm thời gian ngừng máy một nửa mà không gặp nhược điểm của bảo trì quá mức.

 

 

INTRODUCTION

Unplanned downtime is costing manufacturers  significantly more than even two years ago. The cost   of every hour of downtime has soared so fast that,  despite there being fewer incidents, the overall cost of downtime to manufacturers is rising sharply.

 

These are the key findings of this report – our second investigation into the true cost of downtime in  manufacturing, covering the period 2021-22, and updating of our findings for 2019–20. This new report suggests that unplanned downtime now costs Fortune Global 500 companies 11% of  their yearly turnover – almost $1.5tn. This is up from $864bn (8% of turnover) two years ago. Among Fortune Global 500 companies, the annual cost of downtime is now $129 million per facility, up 65% on our last survey in 2019-20.

 

Breaking the costs down by sector, the cost of a lost hour now ranges from an average of $39,000 for  factories producing Fast Moving Consumer Goods, to more than $2m an hour in Automotive.

 

Companies must therefore minimize unplanned  downtime. But they also want to avoid the significant costs of over-maintenance – shutting lines  unnecessarily  and holding extensive inventories of costly and  potentially unnecessary spares. Predictive Maintenance is the strategy firms are turning to – a solution proven  to cut downtime in half without the downsides of over-maintenance.

 

Published by Siemens AG

Digital Industries Customer Services 

P.O. Box 31 80 91050 Erlangen, Germany

Article No. DICS-B10153-00-7600 PDF DÖ

© Siemens AG 2023