01: Bài giảng Quản lý bảo trì công nghiệp 2015

  • Số trang: 198
Bài giảng Quản lý bảo trì công nghiệp

Bài giảng Quản lý bảo trì công nghiệp nêu bảo trì bao gồm các công việc nhằm giữ hệ thống họat động. Mục tiêu bảo trì là duy trì năng lực sản xuất của hệ thống với chi phí trong kiểm sóat. Các sách lược bảo trì bao gồm: thực hiện và cải tiến bảo trì phòng ngừa tình trạng hư hỏng của hệ thống, gia tăng năng lực sửa chữa, phục hồi trạng thái làm việc khi hệ thống hư hỏng.

BỘ TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO CÁC BẠN:

Những kiến thức quản lý bảo trì cơ bản nhất

Mục tiêu của công tác bảo trì

Các chiến lược bảo trì hiệu quả

Kỹ năng quản lý bảo trì cơ bản

ĐÃ CÓ +1000 LƯỢT TẢI BỘ TÀI LIỆU NÀY.

BẠN CHỈ CẦN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO ĐÂY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU: