EcoMaint Elearning

 • MỤC 1.0:    XÂY DỰNG QUY TRÌNH VÀ HỆ THỐNG HÓA DỮ LIỆU
 • MỤC 1.1:    MỞ ĐẦU
 • MỤC 1.2:    QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG
 • MỤC 1.3:    NGÔN NGỮ
 • MỤC 1.4:    THÔNG TIN CHUNG
 • MỤC 1.5:    IMPORT DỮ LIỆU TỪ FILE EXCELS
 • MỤC 1.6:    EXPORT TO FILE EXCELS
 • MỤC 1.7:    CÀI ĐẶT HỆ THỐNG
 • MỤC 2.1:    DANH MỤC VẬT TƯ PHỤ TÙNG
 • MỤC 2.2:    DANH MỤC CÔNG VIỆC
 • MỤC 2.3:    THÔNG SỐ GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG
 • MỤC 2.4:    ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG
 • MỤC 2.5:    LOẠI/NHÓM THIẾT BỊ
 • MỤC 2.6:    HÌNH THỨC/ LOẠI BẢO TRÌ
 • MỤC 2.7:    TỶ GIÁ
 • MỤC 2.8:    DÂY CHUYỀN
 • MỤC 2.9:    LOẠI CÔNG VIỆC
 • MỤC 2.10:  ĐTSD VẬT TƯ PHỤ TÙNG
 • MỤC 2.11:  BỘ PHẬN CHỊU PHÍ
 • MỤC 2.12:  NHÀ CUNG CẤP
 • MỤC 2.13:  ĐƠN VỊ ĐO
 • MỤC 2.15:  PHÂN TÍCH HƯ HỎNG
 • MỤC 2.16:  DANH MỤC KHO
 • MỤC 2.17:  QUY TRÌNH DUYỆT TÀI LIỆU
 • MỤC 3.1:    THÔNG TIN THIẾT BỊ
 • MỤC 3.2:    DI CHUYỂN THIẾT BỊ
 • MỤC 4.1:    THỜI GIAN CHẠY MÁY
 • MỤC 4.2:    THỜI GIAN NGỪNG MÁY
 • MỤC 4.3:    YÊU CẦU NGƯỜI SỬ DỤNG
 • MỤC 4.6:    PHÂN CÔNG BẢO TRÌ
 • MỤC 4.7:    PHÂN TÍCH THỜI GIAN NGỪNG MÁY
 • MỤC 5.0:    BẢO TRÌ THIẾT BỊ
 • MỤC 5.1:    NHẮC VIỆC
 • MỤC 5.2:    KẾ HOẠCH TỔNG THỂ
 • MỤC 5.3:    PHIẾU BẢO TRÌ
 • MỤC 5.4:    BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ
 • MỤC 5.5:    GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ
 • MỤC 5.6:    HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM ĐỊNH THIẾT B
 • MỤC 7.1:    DANH SÁCH NHÂN VIÊN
 • MỤC 7.2:    DANH MỤC ĐƠN VỊ
 • MỤC 7.3:    QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VĂN PHÒNG